step by step // krok za krokiem

in qurator •  9 months ago 

This is the Qurator's Photo Friday competition entry.

p

If You Like My Photos Please Follow Me, UPVOTE, RESTEEM

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Sweet. Resteemed!

Congratulations @yellowmode!
Your post was mentioned in the Steem Hit Parade for newcomers in the following category:

  • Upvotes - Ranked 1 with 501 upvotes

I also upvoted your post to increase its reward
If you like my work to promote newcomers and give them more visibility on the Steem blockchain, consider to vote for my witness!

to zdjęcie jest monumentalne 😳
jedyne obawy budzi tytuł 😅

Posted using Partiko iOS

Tytuł taki trochę zaczepny :D
Zaraz po zrobieniu tego zdjęcia wszedłem na to miejsce gdzie stoi ta Pani - i powiem Ci, że nie odważyłem się nawet tyłka oderwać od tej skały. Wielkie cojones'y miała ta Pani i całą robotę zdjęcia robi własnie ona

zdecydowanie!
ja to ledwo stąd na to patrzę - a daleko mam 😆

koniecznie opowiedz więcej o tej wyprawie w innym poście

Posted using Partiko iOS

Jak to mówią: Jeszcze wczoraj staliśmy nad przepaścią, dziś zrobiliśmy krok na przód :)

Taaak :) Jak to pięknie pasuje. Takie polityczne hasła :)
To chyba Gomułka był?

Lwia skała? :D

Nawet to słyszę.
Ta melodia gra mi w uszach :)

Congratulations @yellowmode! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You published more than 30 posts. Your next target is to reach 40 posts.

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

To support your work, I also upvoted your post!

Do not miss the last post from @steemitboard:

SteemitBoard - Witness Update
Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!