You are viewing a single comment's thread from:

RE: [Tematy Tygodnia #37] Lotto - realna szansa na wygranie milionów, czy zwykłe oszustwo?

in #polish3 years ago

Nigdy nie zapomnę tego uczucia jak trafiłem czwórkę. Były to pierwsze cztery cyfry. Alem się wtedy zakręcił :)

A tak na poważnie, też nie wierzę w ustawkę. Jest wystarczająco mała szansa na wygraną :)

Sort:  

Ty szczęściarzu! :P Mi udało się jedynie parę razy trafić 3 :( i to kilka lat wstecz, teraz jakoś liczby nie chcą się układać.

Coin Marketplace

STEEM 0.20
TRX 0.03
JST 0.030
BTC 36450.36
ETH 1226.51
USDT 1.00
SBD 3.21