Pokaż swój talent - krajki na bardku

in #polish4 years ago

Wreszcie postanowiłam wziąć udział w jakimś konkursie a ten o talencie, hobby czy zainteresowaniach jest dla mnie idealny.

Jak już wcześniej pisałam na swoim blogu, hobbystycznie zajmuję się rekonstrukcją historyczną wczesnego średniowiecza ( dokładnie IX - XI w. ) Dzięki temu nauczyłam się i pokochałam tkactwo bardkowe. Tkanie krajek na bardku jest dla mnie odskocznią od codzienności, ćwiczeniem cierpliwości i rozwijaniem umiejętności manualnych. Chętnie wymyślam nowe wzory, a ostatnio zaczynam kombinować z wzorami bardziej skomplikowanymi, które są również trudniejsze do wykonania. Na razie kiepsko mi to idzie ale wiem, że dzięki cierpliwości i ambicji żeby stać się lepszym tkaczem osiągnę zamierzony cel. Kocham to robić. Uwielbiam się rozwijać.

Oto moje ostatnie " dzieło " : IMG_20180926_102844.jpg

Sort:  

Congratulations @yum-yum! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of comments

Click on the badge to view your Board of Honor.
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do not miss the last post from @steemitboard:

SteemitBoard Ranking update - Resteem and Resteemed added

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!

Congratulations @yum-yum! You received a personal award!

Happy Birthday! - You are on the Steem blockchain for 1 year!

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!

Coin Marketplace

STEEM 0.18
TRX 0.05
JST 0.023
BTC 17146.73
ETH 1265.20
USDT 1.00
SBD 2.20