Dwa konta na Steemit a jedno IP / 2 Steemit accounts and one IP

in polish •  last year  (edited)

PL: Witam, zastanawiam się, czy ktoś ode mnie z rodziny mógłby sobie założyć też konto na Steemit, ale mamy jedno i to samo IP i czy nie będzie problemu przy weryfikacji? Wiem też, że czeka się około 2 tygodni na aktywowanie konta, czy jest jakikolwiek sposób na przyspieszenie tej weryfikacji?

Mam w domu siostrę, która lubi sobie popisać i mówiłem jej o Steemit. Ciekaw jestem też czy jeśli ma dopiero 15 lat to czy nie będzie też tu żadnych ograniczeń?

Najbardziej martwi mnie to IP, czy nie zostanie to potraktowane jako próba zakładania drugiego konta przeze mnie.

ENG:
Hello, I wonder if someone from my family could set up an account for Steemit, but we have one and the same IP and will not there be a problem with verification? I also know that you wait about 2 weeks to activate your account, is there any way to speed up this verification?

I have a sister at home who likes to show off and tell her about Steemit. I am also wondering if it is only 15 years old or will there be no restrictions here?

What worries me the most is the IP, will it not be treated as an attempt to set up a second account by me.

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Daj spokój... Oczywiście, że nie będzie to problemem.
Steemit to wcale nie taki cud jakim go reklamują. Posiedzisz, zobaczysz ;)
A IP się nie przejmuj.

bałem się, że przez to mogą nie zarejestrować i zastanawiałem się czy nie lepiej, żeby założyła z jakiegoś innego IP, ale jak mówisz, że nie będzie problemu to dzięki, oby tak było

Nikt Cię tu nie zbanuje :P

Congratulations @xxxlmoh! You have completed the following achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of upvotes

Click on the badge to view your Board of Honor.
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do not miss the last post from @steemitboard:
SteemitBoard World Cup Contest - The results, the winners and the prizes

Do you like SteemitBoard's project? Then Vote for its witness and get one more award!

Congratulations @xxxlmoh! You received a personal award!

Happy Birthday! - You are on the Steem blockchain for 1 year!

Click here to view your Board

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!