RE: Czy ktoś używa jeszcze Facebook?

You are viewing a single comment's thread from:

Czy ktoś używa jeszcze Facebook?

in polish •  last year 

jak ja zakładałem konto w grudniu to czekałem tylko 8 dni.

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!