Sort:  

Jeszcze gdybym mial dobre połączenie, ale to strasznie daleko.

Posted using Partiko Android

Coin Marketplace

STEEM 0.24
TRX 0.07
JST 0.030
BTC 20719.41
ETH 1181.46
USDT 1.00
SBD 3.25