Sort:  

Szkoda... Może kolejny zjazd zrobimy na drugim krańcu Polski ;)

Jeszcze gdybym mial dobre połączenie, ale to strasznie daleko.

Posted using Partiko Android

Coin Marketplace

STEEM 0.24
TRX 0.08
JST 0.040
BTC 28886.34
ETH 1768.10
USDT 1.00
SBD 2.53