You are viewing a single comment's thread from:

RE: Samozaoranie się YT. Film o uchodzcach okazał się totalną klapą.

in #polish5 years ago

Widziałem ten film widziałem również cenzurę jaką stosowali twórcy kanału, wszystkie posty stawiające uchodźców w złym świetle były natychmiastowo kasowane, czy tak wygląda swoboda wypowiedzi?

Sort:  

Ciekawe dlaczego tak bardzo takim korporacją zależy na stawianiu "uchodźców" w dobrym świetle. Dokładnie odwrotnie, brak swobodnej wypowiedzi.

Coin Marketplace

STEEM 0.29
TRX 0.05
JST 0.039
BTC 35996.41
ETH 2387.36
USDT 1.00
SBD 3.95