You are viewing a single comment's thread from:

RE: Ile i jaką sól używać?

in #polish2 years ago

Bardzo dobry wpis. Jak już niektórzy wspominali, błędem jest nieużywanie własnej inteligencji podczas bezrefleksyjnego wchłaniania informacji. Nie można powiedzieć jednoznacznie, że np. czekolada jest szkodliwa albo nie. Dużo zależy od samego konsumującego i jego stanu. Od ilosci cukru w czekoladzie i procentowej zawartości kakao. Od zapotrzebowania organizmu na magnez itp. Dzisiaj czytamy, że jednak kawa jest zdrowa. Do wczoraj była niezdrowa. Większości ludzi wystarczy nagłówek z jakiegoś portalu i to im wystarczy bez potrzeby kłopotliwego uruchamiania szarej strefy.
I tak jest nie tylko ze solą.

Sort:  

Dziękuję :) Zgadzam się :)

Coin Marketplace

STEEM 1.19
TRX 0.15
JST 0.157
BTC 64662.73
ETH 2390.70
BNB 584.40
SBD 8.82