You are viewing a single comment's thread from:

RE: W wieku 45 lat padł Sudan - najbardziej znany kawaler Tindera i ostatni męski przedstawiciel swojego podgatunku

in #polish3 years ago

Ile jeszcze gatunków musi zginąć przez człowieka by ten się opamiętał

Sort:  

Obawiam się, że jeszcze dużo.

Coin Marketplace

STEEM 0.16
TRX 0.03
JST 0.026
BTC 12981.26
ETH 414.79
USDT 1.00
SBD 1.00