You are viewing a single comment's thread from:

RE: Poardnik leków przeciwbólowych #4

in #polish3 years ago

Przerażają mnie działania niepożądane tych leków. Bardzo ciekawe też jest to, że lek przeciwbólowy wywołuje ból głowy.

Sort:  

Masz rację, obyśmy tych specyfików nigdy nie potrzebowali...

Coin Marketplace

STEEM 0.17
TRX 0.03
JST 0.022
TRX 0.03
STEEM 0.17
JST 0.022
SBD 1.11