You are viewing a single comment's thread from:

RE: 500+ dla amerykan?

in #polish2 years ago

Spokojnie, życie nie lubi próżni. Jeśli polaków zabraknie na tych ziemiach to znajdą się inne nacje, które wypełnią tą lukę prędzej czy później. W każdym razie myślałem, że dużo bardziej się poprawiła sytuacja z narodzinami widząc ile nowych dżesik i brajanków narobiła patologia. Może widzę to inaczej ze względu na to, że mieszkam w Katowicach, które są sporą aglomeracją.

Inną sprawą jest fakt, że piramida finansowa osZUSt w końcu upadnie i być może powstanie w końcu coś normalnego w tym kraju o ile prędzej UE nie zniesie granic i zostaniemy landem.
No nic, czas zweryfikuje ; )

Coin Marketplace

STEEM 1.33
TRX 0.12
JST 0.144
BTC 60424.90
ETH 2149.99
BNB 464.11
SBD 9.31