Wyzwanie: Lecimy po 1 BTC

in polish •  5 months ago  (edited)

Jak sam tytuł wskazuje, rozpoczynam dzisiaj własną akcję i zabawę od zera po 1 Bitcoin- no prawie od zera. Za sprawą użytkownika, który wymyślił całą zabawę pod tytułem (Od 0 BTC do 1 BTC - pomysł na rok 2019). Sam osobiście lubię tego typu wyzwania, a to okazja, że mam coś do prowadzenia bloga. Do tworzenia większych artykułów czy zlepek byle wcisnąć, to nie mam już czasu ani chęci. Uwielbiam naturalne prawdziwe posty i dla nich poświecę cały nowo nadchodzący 2019.


Kryptowaluty


Moje podejście i strategia będzie zupełnie inna, bo jestem zdania, że cały ten rynek to totalne wydmuszki nawet niektóre w pierwszej top 10. Jestem przekonany, że w Nowym Roku większość kryptowalut będzie wysadzona w powietrze, tam skąd się pojawiły- strzygąc owce.

Czego nie będzie w wyzwaniu?

Nie będę opisywał czy udawał speca, bo nim nie jestem. Rynek od pseudo speców i sprzedawców marzeń/szkoleń jest pełen, aż pęka w szwach. Nie będzie również analiz, i tak zwanych sygnałów.

Od czego zacznę?

Całą zabawę zaczynam od systemu mikro portfela CoinPot, z podpiętymi kranikami gdzie można konwertować pod względem rynku. Kraniki są, żeby nie było :)

Opis CoinPot- Mikro portfel CoinPot do zbierania darmowej kryptowaluty.

Wykorzystując technikę Middle-term

Middle-term- jest to gra na średnim okresie, najczęściej bazuje na informacjach, wydarzeniach które się pojawiają i przewidzenie wyników, czyli- (kupuj na informacjach, sprzedawaj na faktach).

Chwili kiedy uznam za stosowne, będę przechodził na giełdy i ostatecznie wejście BitMEX. Osobiście nie polecam bez znajomości bardzo dobrze rynku kryptowalut i poświęcając czas na obserwacji na temat rynku w przypadku giełdy BitMEX.

Kolejne posty będą przedstawiane jako informacja stanu obecnego prowadzonego z dnia poprzedniego w celu uniknięcia kopiowania ruchu.

Zgodnie z powyższym autor nie ponosi żadnej odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na podstawie umieszczonych treści zawartych w materiale, jak i jakichkolwiek materiałach dalszej części opisu. Zarabianie i pomnażanie pieniędzy w giełdy krytptowalut i inny rodzaj inwestycji. Przed rozpoczęciem należy zasięgnąć informacji lub skonsultować z doradcą inwestycyjnym do tego uprawnionego.

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by strefanetu from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

To które z top 10 to wydmuszki??