You are viewing a single comment's thread from:

RE: Zabawa Literkowa! Dzięki wsparciu naszych Steemian z nagrodami!!! Czas konkursu wydłużony do 19 maja :)

in #polish4 years ago

Twój post został podbity głosem @sp-group-up oraz głosami osób podpiętych pod nasz "TRIAL" o łącznej mocy ~0.20$. Projekt wystartował 14.05.2019, lista osób z naszego triala oraz wszystkie podbite przez nas posty zostaną opublikowane we wtorkowym raporcie z działalności @sp-group w dniu 21.05.2019.

@wadera

Sort:  

Dziękuję pięknie za wsparcie!

Coin Marketplace

STEEM 0.19
TRX 0.06
JST 0.025
BTC 26916.10
ETH 1738.72
USDT 1.00
SBD 2.69