You are viewing a single comment's thread from:

RE: Krwiożercza Hanka, czyli o Scolopendra hainanum

in #polish3 years ago

Twój post został podbity głosem @sp-group-up oraz głosami osób podpiętych pod nasz "TRIAL" o łącznej mocy ~0.27$. Zasady otrzymywania głosu z triala @sp-group-up znajdują się tutaj, w zakładce PROJEKTY.

@wadera

Chcesz nas bliżej poznać? Porozmawiać? A może chcesz do nas dołączyć? Zapraszamy na nasz czat: https://discord.gg/rcvWrAD

Coin Marketplace

STEEM 0.40
TRX 0.07
JST 0.051
BTC 43296.82
ETH 3247.16
USDT 1.00
SBD 4.73