"Litwa - obyczaje i zwyczaje": Święty Mateusz albo Próba piwa (Ałutinis)

in polish •  9 months ago  (edited)

vilnius058.jpg

ŚWIĘTY MATEUSZ
albo
Próba piwa
(Ałutinis)

W jesieni w miesiącu Wrześniu, w którym zazwyczaj każdy dobry gospodarz u nas ma już zwiezione do stodoł wszystkie plony; na dzień 21 starego stylu, robią Litewscy wieśniacy z tegorocznego jęczmienia mocne piwo, (stiprus ałuczis).

W dzień 21 Września podług starego kalendarza, przypada święto S. Mateusza Apostoła, patrona Litwy i Żmudzi. Uroczystość więc obchodzi się prawie we wszystkich parafialnych kościołach. Każdy kmiotek dąży do świątyni Pańskiej, a po skończonem nabożeństwie, wszystkich swoich znajomych, przyjaciół i krewnych zaprasza do siebie na próbę piwa, które się pije zazwyczaj z obfitém wylaniem na obrus, pokropieniem drzwi, okien i węgłów domu.

Gospodarz przepijając do gościa, mówi:

Giark ałuti,
Sałdu miduti.
Jéj linksmas busi,
Niekad ne prażusi.
Musu midutis,
Musu ałutis.

po polsku

Pij piwko,
Słodki miodek.
Gdy wesołym, będziesz,
Nigdy niezginiesz.
Nasz miodek
Nasze piwko.

W Wiłkomierskiem i Nowo-aleksandrowskiem śpiewają:

Musu ałutis,
Sałdus midutis,
Pa girnéj buwis,
Néj szioks,
Néj toks,
Pats widutinis.

po polsku.

Nasze piwko,
Słodki miodek,
Co pod żarnami było,
Nisiakie,
Nitakie,
Same tylko średnie.


Poprzednia część: Wajnikinis albo Splatanie Wianków
Następna część: Dożynki (Nubajgaj)


Kilka słów o projekcie Skryptorium

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Congratulations @skryptorium! You have completed the following achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of upvotes

Click on the badge to view your Board of Honor.
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do you like SteemitBoard's project? Then Vote for its witness and get one more award!