You are viewing a single comment's thread from:

RE: W wieku 45 lat padł Sudan - najbardziej znany kawaler Tindera i ostatni męski przedstawiciel swojego podgatunku

in #polish3 years ago

Człowiek przyczynia się w dużej mierze do zagłady wielu gatunków, ale i tak nie będzie on ostatni który wyginie.

Sort:  

O ile ludzie sami się wcześniej nie wybiją, to po kolonizacji innych planet z Ziemi nic nie zostanie. Jedna wielka pustynia z zerowym życiem.

Coin Marketplace

STEEM 0.16
TRX 0.03
JST 0.027
BTC 13063.46
ETH 406.81
USDT 1.00
SBD 0.99