Sort:  

Dziękuję, tyłko przetłumaczyłem.
Thanks to @sndbox!

Coin Marketplace

STEEM 0.17
TRX 0.03
JST 0.044
BTC 10933.85
ETH 380.06
USDT 1.00
SBD 0.98