You are viewing a single comment's thread from:

RE: Zabawa Literkowa! Dzięki wsparciu naszych Steemian z nagrodami!!! Czas konkursu wydłużony do 19 maja :)

in #polish4 years ago

wspaniały pomysł!
wysłałam 3 SBD na nagrody, na rozruch :)

Sort:  

Super!!!, Dziękuję Rozku za SBD na nagrody :))) Więc w tej chwili zapraszam na konkurs z nagrodami !!! :)
Mam nadzieję że będę umiała je rozesłać :) Jak by coś to - pomożecie Rozku? :)

no pewnie :) to jest izi.

-pomożecie?
-pomożemy!

dopiero teraz to do mnie dotarło (choć napisałaś to wyraźnie - nawet w tytule :), że zabawa ma być tylko weekendowa 😁. proponuje wydłużyć czas konkursu przynajmniej o tydzień.
nie ma tu ostatnio wielu użytkowników, zwłaszcza na weekend.
poza tym trudna sztuka pisania haiku, choć to krótka forma, wymaga zastanowienia i wypracowania odrobiny wprawy.

Posted using Partiko iOS

Masz rację Rozku :) Tak zrobię wydłużę czas o tydzień, faktycznie nie ma nas tu za wiele i to jenak zbyt krótki czas. Wbrew pozorom haiku nie jest wcale takie proste :) I zmienię też tytuł z weekendowej na zabawę :) Dziękuję serdecznie za dobre rady :)

Coin Marketplace

STEEM 0.20
TRX 0.06
JST 0.026
BTC 27547.57
ETH 1789.55
USDT 1.00
SBD 2.76