Sort:  

I szybko zanika po próbie konsumpcji pokrzywy tudzież garści piasku. :D

no właśnie;
a skoro w późniejszych latach rozwoju (ROZWOJU) dziecka, ten "odruch" staje się bardziej "wybiórczy", to oznacza, że jednak następuje w głowie jakieś procesowanie oraz użycie kory mózgowej w sytuacjach decyzyjnych.

Coin Marketplace

STEEM 0.23
TRX 0.07
JST 0.030
BTC 21345.88
ETH 1217.67
USDT 1.00
SBD 3.30