You are viewing a single comment's thread from:

RE: #Zielnik: Wniebowzięcie

in #polish3 years ago (edited)

Czekam na kolejną część :). I przy okazji polecam "Legendy ludowe o Matce Boskiej" Mariana Gawalewicza i Piotra Stachiewicza z 1894 r. Jest tam mnóstwo pięknej treści (jak np. ta załączona ilustracja Stachiewicza):)

Sort:  

Tak, znam ten cykl ilustracji. Jest bardzo ładny jak na sztukę religijną. W ogóle to też jest pomysł na wpis: ładna i niekiczowata sztuka o tematyce religijnej :)

Coin Marketplace

STEEM 1.20
TRX 0.18
JST 0.170
BTC 61837.88
ETH 2441.80
BNB 522.21
SBD 9.14