Co zobaczyć w wakacje?| WENECJA | Wyprawa z dziećmi

in polish •  5 months ago 

🤔🤔Jak zwiedzać Wenecję z dziećmi? Ile zobaczysz prze 6 godzin oraz czy można za półdarmo pływać po Grande Canale? Wszystko to w krótkim przewodniku jaki udało nam się nakręcić w Wenecji 🙂

Udostępnij znajomemu, bo może mu się to przyda.

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Congratulations @restandtravel! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You made more than 300 upvotes. Your next target is to reach 400 upvotes.

Click here to view your Board
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

To support your work, I also upvoted your post!

Do not miss the last post from @steemitboard:

Christmas Challenge - The party continues
Christmas Challenge - Send a gift to to your friends

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!