Turtul Stary Młyn | Turtul Old Mill

in polish •  2 years ago  (edited)

Hello Steemit!
Pierwsze wiosenne podrygi skłoniły mnie do kolejnego wypadu za miasto. Tym razem obranym przeze mnie kierunkiem stał się Turtul.
O Turtulu słów kilka
Siedlisko młyńskie Turtul położone jest w dolinie Czarnej Hańczy. Jest on jedną z pierwszych budowli tego typu między jeziorem Hańcza a Wigrami. Wg pisemnych źródeł młyn wodny pracował już od XVII wieku.
W okresie międzywojennym młyn był już budowlą murowaną i działał czynnie do 1963 roku.
Obecnie zachowała się jedynie część gospodarcza młyna wraz z z domem mieszkalnym, zbudowanym z cegły w 1933 roku. Całość tego obiektu zajmuje Zarząd Suwalskiego Parku Krajobrazowego.
Jedną z największych atrakcji, które obecnie możemy podziwiać w Turtulu jest staw, który obserwować można z punktu widokowego.
Zapraszam do krótkiej fotorelacji!


Hello Steemit!
The first spring throws led me to another trip outside the city. This time Turtul became my chosen direction.

 • A few words about Turtul *
  The Turtul Mill habitat is located in the Czarna Hańcza valley. It is one of the first buildings of this type between Lake Hańcza and Wigrami. According to written sources, the water mill has been operating since the 17th century.
  In the interwar period, the mill was already a brick building and was active until 1963.
  Currently only the economic part of the mill has survived along with the residential house, built of brick in 1933. The whole of this object is occupied by the Management Board of the Suwałki Landscape Park.
  One of the biggest attractions that we can currently admire in Turtulu is the pond, which can be observed from the viewpoint.
  I invite you to a short photo report!

20180325_132319.jpg
20180325_132242.jpg20180325_132353.jpg20180325_132514.jpg20180325_133126.jpg20180325_132609.jpg

Źródła:
http://spk.org.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=97
http://www.suwalszczyzna.com.pl/miejsca/dane_m/turtul.htm

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Congratulations @remik018! You received a personal award!

Happy Birthday! - You are on the Steem blockchain for 1 year!

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking

Do not miss the last post from @steemitboard:

Are you a DrugWars early adopter? Benvenuto in famiglia!
Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!