Sort:  

Za dużo photoshopa?

No właśnie nic nie użyłem...
Robiłem to telefonem samsung s7
Sam zdziwiony ze tak ładnie wyszło...

Chodzi mi o blur. Za bardzo wygładzone. Pewnie jakieś polepszacze są programowe w automacie.

Congratulations @pawelzak! You received a personal award!

1 Year on Steemit

Click here to view your Board

Do not miss the last post from @steemitboard:

Christmas Challenge - Send a gift to to your friends

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!

Congratulations @pawelzak! You received a personal award!

Happy Birthday! - You are on the Steem blockchain for 2 years!

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!

Coin Marketplace

STEEM 0.46
TRX 0.08
JST 0.060
BTC 49061.69
ETH 4170.76
BNB 554.71
SBD 5.84