Sort:  

Chodzi mi o blur. Za bardzo wygładzone. Pewnie jakieś polepszacze są programowe w automacie.

Coin Marketplace

STEEM 0.29
TRX 0.06
JST 0.039
BTC 36221.06
ETH 2414.43
USDT 1.00
SBD 3.96