Stan portfela #2

in polish •  6 months ago 

Drodzy czytelnicy,

Dodałem nieco pól w tabelce, by było znacznie więcej informacji na temat inwesycji, między innymi zwrot od momentu kupna oraz zwrot roczny, date kupna. Mam nadzieję, że jest lepiej niż w zeszłym tygodniu! Jeśli macie jakiś pomysł na kolejną wartość w kolumnie to piszcie śmiało !

A tutaj wykres kołowy udziału w moim portfelu.

Zapraszam do obserowania, kolejny stan portfela już za tydzień !Posted from my blog with SteemPress : https://www.pasywnyinwestor.eu/stan-portfela-2/
Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Congratulations @pasywnyinwestor! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You got your First payout

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do not miss the last post from @steemitboard:

Are you a DrugWars early adopter? Benvenuto in famiglia!
Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!

This post has received a 3.13 % upvote from @drotto thanks to: @pasywnyinwestor.