Stan portfela #7 - 17.04.2019

in polish •  4 months ago  (edited)

Drodzy czytelnicy,

Ostatnio niestety brak mi weny na pisanie dłuższych analiz wybranych spółek. Dzisiaj jedynie kolejny stan portfela, nic od zeszłej aktualizacji się nie zmieniło. Spółki trzymam do ustalonych przez ze mnie poziomów do których jeszcze daleko, niedługo wypłata, więc pojawi się doładowanie i kupno czegoś, o czym oczywiście poinformuję. Poniżej wykresy z serwisu myfund.

Zapraszam serdecznie do obserwowania bloga !


Posted from my blog with SteemPress : https://www.pasywnyinwestor.eu/stan-portfela/

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Congratulations @pasywnyinwestor! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You made more than 300 upvotes. Your next target is to reach 400 upvotes.

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!