You are viewing a single comment's thread from:

RE: Poradnik leków przeciwbólowych #1

in #polish3 years ago

Całkiem ciekawy post Aga. Ogarnij sobie najlepiej grafiki w Canva.com. Będzie bardziej estetycznie co przełoży się pewnie na odbiór kolejnych postów 😃

Sort:  

Ok, dzięki za uwagę :)

Coin Marketplace

STEEM 0.18
TRX 0.03
JST 0.026
BTC 18990.87
ETH 589.36
SBD 3.33