You are viewing a single comment's thread from:

RE: Witamy w Steemit! - przewodnik dla autorów

in #polish3 years ago

Super robota :) Miałem okazję rozmawiać z gośćmi z SndBoxa na SteemFest. Spoko chłopaki :)

Co do tego artykułu, to naprawdę dobry :)

Sort:  

Cóż, nie tylko dlatego, wciąż jeszcze jest tu brak mojego czasu. Steemfest przerwał moją komunikację z @voronoi. Zapomniał o mnie trochę. Ale to nie jest ważne.
Najważniejsze, że ten artykuł @sndbox teraz jest także w języku polskim.

Coin Marketplace

STEEM 0.17
TRX 0.03
JST 0.044
BTC 10933.85
ETH 380.06
USDT 1.00
SBD 0.98