You are viewing a single comment's thread from:

RE: Czemu posty/komentarze tracą pieniądze.

in #polish5 years ago

To ilość jaką ten post zarobił

post nie zarabia żadnych tokenów, przed upływem 7 dni. Dopiero po 7 dniach głosy są przeliczane na liczbę tokenów. W między czasie wiele rzeczy wpływa na wartość postu:

  • ile osób głosowało na twój post
  • ile osób głosowało na inne posty (jeżeli inne posty zdobywają głosy szybciej niż twój, to twój może tracić szacowaną wartość)
  • jaka jest obecna cena tokenów STEEM na giełdzie. Liczbę tokenów dostaniesz taką samą, ale szacowana cena wyświetla się mniejsza, bowiem bierze ona pod uwagę średnią cenę STEEM z ostatnich 3 dni.
Sort:  

Dzięki, wpływ mają tylko te 3 rzeczy. Czy po prostu wymieniłeś te najbardziej wpływowe.

Krótko i wyraźnie wytłumaczone. Dzięki

Coin Marketplace

STEEM 0.21
TRX 0.07
JST 0.028
BTC 19108.68
ETH 1051.12
USDT 1.00
SBD 2.89