Sort:  

podatek od podatku dobre jak on się nazywał podatek Belki

To jest podatek od dochodu odsetkowego, a nie od podatku - też złodziejstwo, ale nieco innego rodzaju.

W innym opakowaniu!

Coin Marketplace

STEEM 0.17
TRX 0.03
JST 0.022
BTC 17433.40
ETH 531.49
SBD 1.16