[PYTANIE] Zmiany na Steem, Steemit etc.

in #polish3 years ago


wyslijcie mi 100000 steem pls.png
Nie mam pomysłu na miniaturę to wstawiam dzisiejszy kurs.

Hej, to ja. Jest ktoś w stanie odpowiedzieć mi o ostatnich zmianach jakie działy się na Steem? Ostatnio mam na myśli...5 miesięcy temu.
Serdecznie dziękuję za pomoc, pozdrawiam.

Sort:  

Kupowanie głosów stało się nieopłacalne przez podział wypłaty 50/50%. Lepiej teraz kurować :p

Zawsze opłacało się kurować :) Dziękuję za informację.

Congratulations @nervi! You received a personal award!

Happy Birthday! - You are on the Steem blockchain for 2 years!

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!

Coin Marketplace

STEEM 0.23
TRX 0.07
JST 0.029
BTC 23199.29
ETH 1674.14
USDT 1.00
SBD 2.65