You are viewing a single comment's thread from:

RE: Tańczące roboty - zabawa w programowanie dla dzieci [konkurs #pl-rekodzielo]

in #polish4 years ago

Cześć. Mogłeś robić zdjęcia dzieciom jako relacje :) Albo nagrywać ich reakcje na efekt końcowy ;) Polecam scratch aby zrozumieć jak działają schematy blokowe :)

Sort:  

Ale pesymistycznie zabrzmiałem, oczywiście super materiał. Dobrze zająłeś dzieciom godzinkę. Więcej takich inicjatyw :D

Tak jak pisałem, zaczęliśmy od ScratchJr, potem był też Scratch, a na koniec ta gra.

Nie wrzucam zdjęć dzieci do sieci :)

Coin Marketplace

STEEM 0.22
TRX 0.07
JST 0.029
BTC 22844.82
ETH 1638.74
USDT 1.00
SBD 2.64