Sort:  

To prawda Kasia @voitaksoutache piękną tworzy biżuterię! Szkoda, że nie możesz nosić - kto wie może w przyszłości pojawi się jakaś alternatywa 😘

Coin Marketplace

STEEM 0.17
TRX 0.03
JST 0.041
BTC 10845.45
ETH 370.14
USDT 1.00
SBD 0.97