Nexus Roadmap (polish)

in polish •  4 months ago  (edited)

Oryginał Roadmap Nexusa

ponizej zamieszczam moje tłumaczenie:

60342894_459419701530292_6192854524525281280_n.jpg

TRITIUM

1. Trust system - wprowadzenie nowego wskaźnika zaniku klucza zaufaniagdzie ( 24-godzinny limit czasu został wprowadzony we wrześniu 2018 r gdzie zaufanie spadało 3-krotnie szybciej niż narastało).

Nowy wskaźnik zaniku daje portfelom większą zdolność do utrzymania zaufania i dokładniej odzwierciedla wysiłek włożony w zabezpieczenie sieci.

2.Legacy mode - obecnie w wersji beta tryb ten zapewnia szybki czas synchronizacji, natychmiastowe ładowanie blokow ,oraz niewielką ilość miejsca na dysku. Legacy mode oczekuje na ostateczne audyty bezpieczeństwa przed publicznym udostępnieniem.

3. Contract Layers  - rdzeń oprogramowania Tritium, warstwa ta zapewnia dostęp do funkcji, takich jak rejestracja zasobów, zarządzanie kontami, zdecentralizowana wymiana i tworzenie tokenówi smartcontraktow. ( w 90% ukończona).

4. API / SDK - Nasz interfejs API zapewnia programistom dostęp do szerokiego zestawu funkcji dostępnych za pośrednictwem prostego interfejsu HTTP. Zapewnia to łatwy dostęp do smartcontraktow , które można osadzić bezpośrednio w aplikacjach internetowych i istniejących systemach logowania. (w 90% ukończony)

.
5. Hybrid mode - flagowa funkcja Enterprise, tryb hybrydowy jest w stanie stworzyć indywidualną sieć poza urządzeniem, co czyni go bardzo przydatnym narzędziem dla przedsiębiorstw, które chcą korzystać z naszej technologii blockchain, zachowując wysoki poziom prywatności. Ta funkcja jest obecnie zdolna do tworzenia sieci prywatnych z funkcjami hybrydowymi dostępnymi w sieci głównej Tritium.

6. Ambasador DAO - nasza główna funkcja Tritium ++, która będzie regulować finansowanie projektów w demokratycznym głosowaniu. Technologia ta jest niezbędna dla silniejszej społeczności, zorientowanej na konsensus przydziału środków budżetowych i poprawy ogólnego zarządzania siecią. DAO (zdecentralizowana organizacja) zapobiegnie problemom związanym z zarządzaniem, takim jak hard forki (Bitcoin vs Bitcoin Cash), i stworzy silniejszy ekosystem dzięki udziałowi społeczności w podejmowaniu decyzji, co w rezultacie doprowadzi do bardziej odpornej i bezpiecznej sieci publicznej.
(zrobione w 25% i zarezerwowane dla Tritium ++ jakofork po Tritium)

.
7.LISP - The Locatot/ID Separation Protokol jest ważnym protokołem sieciowym, który pozwala kontrolować adres IP, bez polegania na przydzielaniu usługodawcy internetowego.(juz działa w sieci). Innymi słowy zdecentralizowany internet.

8.Interace / wallet - portfel zapewnia modułową funkcjonalność, aby umożliwić niestandardowe dodatki, takie jak trading na Binance, przechowywanie wielu coinów i niestandardowe moduły Tritium.. Portfel jest obecnie kompletny i oczekuje na audyty bezpieczeństwa.

Screenshot 2019-05-15 at 19.36.50.png

AMINE

1. pBFT + Reputation Channels (L1) Kanały reputacji pBFT + (L1) - ten nowy komponent architektoniczny będzie przetwarzał transakcje równolegle, wykorzystując reputację jako dodatkowy ciężar zapewniający większe bezpieczeństwo. Szybkość transakcji kanałów L1 będzie się różnić w zależności od ryzyka, które akceptant akceptuje, począwszy od prędkości sub-sekund do 5 sekund. W przypadku transakcji o wyższej wartości zaleca się, aby otrzymali dodatkową wagę z walidacji na następnej warstwie konsensusu: L2, zmniejszając szybkzść transakcji do 15 sekund plus.

(chodzi tu o to ze blok składa sie z 3 warstw . Do tego jest podzielony na segmenty i te csęsci są zatwierdzane przez różnych użytkowników sieci w zależnosci od zaufania).

wiecej o tym tutaj

2. network Data Sharding- Sharding danych jest istotnym aspektem naszego projektu potrzebnym do osiągnięcia długoterminowej skalowalności. Amine zapewni możliwość uruchamiania węzłów w trybie „shard”, co obniży zużycie dysku i pamięci, nawet jeśli sieć jest pod dużym obciążeniem.

(innymi słowy każdy projekt zbudowany na Nexusie będzie oddzielnym światem, sidechainem.)

3. LLD Global File System - globalny system plików LLD będzie obsługiwał pliki pomocnicze, które rejestrują zasoby, które mają być przechowywane i pobierane przez operacje sieciowe, zapewniając płynny interfejs do zarządzania zasobami i danymi.( Jest to obecnie ukończone w 20%.)

4. Domian Specific Languages - Języki specyficzne dla domeny - Zapewnione zostaną języki programowania specyficzne dla konkretnych smartcontraktów , które będą obejmować wewnętrzne mechanizmy bezpieczeństwa, , aby umożliwić bardziej złożone opracowywanie smartcontraktów ( używajac róznych języków programowania) , a jednocześnie będą mniej podatne na błędy.

5. DAO Voting Groups - Grupy głosowania DAO - Ta funkcja rozszerzy funkcjonalność DAO Tritium ++, dodając więcej grup do mechanizmu konsensusu. Grupy będą się składać z osób, które mają wspólny interes, w celu stworzenia zróżnicowanej struktury głosowania, która odzwierciedla wiele zainteresowań w określaniu decyzji, które mają wpływ na całą sieć. Każda grupa będzie miała jeden głos w DAO. Wdrożenie jest obecnie ukończone w 20%.

6. pBFT + PoS Trust Network (L2) - Sieć zaufania pBFT + PoS (L2) - Jako rozszerzenie istniejącego systemu PoS , L2 utworzy drugą warstwę konsensusu powyżej L1. Warstwa L2 zapewnia bezpieczeństwo i żywotną , komunikację typu cross shard i rozwiązuje konflikty z warstwy L1. Reprezentuje poziomy łańcuch kanałów L1 i jest ważnym krokiem w kierunku prawdziwie zdecentralizowanej i skalowalnej bazy danych.

7. LISP Multicast Links for (L-1) I (L-2) - Łącza multiemisji LISP dla (L1) i (L2) - Używając LISP, warstwy L1 i L2 będą miały swoje własne łącza multiemisji, dlatego pakiety i transakcje będą kierowane w stałym czasie bez względu na to, ile węzłów jest częścią systemu. Jest to 20% ukończone, ponieważ LISP jest obecnie zdolny do tej funkcjonalności, jednak warstwy księgi L1 i L2 nie zostały jeszcze zbudowane.

Aplication Store- tutaj aplikacje i moduły będą mogły być udostępniane i sprzedawane na zdecentralizowanym rynku. Moduły zapewnią programistom elementy do tworzenia aplikacji. To jest 10% ukończone.

OBSYDIAN

1.Extended Data Sharding - Rozszerzony Sharding danych w Obsidian będzie obejmował krytyczne funkcje sieciowe, powodując, że węzły będą przechowywały tylko części całego łańcucha. Należy zauważyć, że jest to dzielenie danych, a nie dzielenie obliczeniowe, co oznacza, że ​​po przetworzeniu danych można je podzielić na partie i przechowywać między węzłami. Efektem będzie wzrost pamięci danych, gdy więcej węzłów dołącza do sieci.

***2. Decentralized Mining Pool (L3) Zdecentralizowana kopalnia (L3) - Ten komponent użyje minerów Proof of Work na podstawie pracy wykonanej przez węzły L2. Konsensus zostanie określony przez największą wartość akcji + zaufanie, aby osiągnąć ostateczne porozumienie w sprawie najbardziej prawidłowego bloku 3D.

3. Miner Reputation to improve BFT - ten mechanizm oferuje zmienną nagrodę dla górników w zależności od ich reputacji. Położy również podwaliny pod grupę głosujących górników, zwiększy bezpieczeństwo PoW na L3 i poprawi decentralizację DAO. Jest to 10% ukończone, ponieważ jest podobne do modelu reputacji obecnego systemu PoS.

4. Extending DAO Voting Groups - Rozszerzanie grup głosowania DAO - Ostatnie DAO będzie miała 6 grup wyborczych o wspólnych zainteresowaniach: osoby indywidualne [L1], stakers [L2], górnicy [L3], ambasadorzy, deweloperzy i przedsiębiorstwa. Wspólnie grupy ratyfikują uaktualnienia sieci, przydzielanie i zwalnianie wniosków o finansowanie oraz ogólne decyzje dotyczące zarządzania.

5. DAO: L1 Voting Group - Grupa do głosowania L1 zapewni prawa do głosowania weryfikatorom, którzy są nowicjuszami w sieci, a zatem nie mają wystarczających zasobów, aby uczestniczyć w konsensusie L2. Waga głosu zależy od reputacji.

6. DAO: L2 Voting Group - Grupa głosująca L2 rozszerzy „Ambassador DAO” Tritium i zapewni prawa do głosowania osobom, które osiągnęły próg reputacji. Waga głosu zależy od pomnożonej reputacji przez stawkę.

7. DAO: L3 Voting Group - Grupa wyborcza L3 zapewni prawa do głosowania górnikom. Waga głosu oparta jest na mocy obliczeniowej.(średnia waga wydobywających się z czasem udziałów w bloku pomnożona przez reputację) .

8. LISP Multicast Links for L3 - Łącza multiemisji LISP dla L3 - Udziały w L3 będą wykorzystywać łącza multiemisji LISP umożliwiające efektywne rozgłaszanie wydobytych udziałów oraz akceptację skrótów L2 dla obliczeń przez węzły L3. Jest to obecnie w 20% ukończone, ponieważ LISP jest obecnie zdolny do Multicast, jednak logika wspierająca nie została jeszcze wdrożona.

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

¡Gracias, por el compartir, saludos!

Congratulations @marcelina2009! You received a personal award!

Happy Birthday! - You are on the Steem blockchain for 1 year!

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!