You are viewing a single comment's thread from:

RE: Oficjalnie: Epidemia w Polsce. Nowe Ograniczenia dla Ludzi i Uprawnienia Rządu.

in #polish3 years ago

witam
ja ostatnio nie śledziłem wydarzeń, ale to co widzę od kilku dni jest niepokojące. Nie miałem za bardzo czasu rozeznać tematu i na razie wystarcza mi twoja krótka notka. Miałbym prośbę. Gdzie znajdę jakieś artykuły na temat jak używać tego blockchaina? W sensie np. krok po kroku, FAQ, tego typu rzeczy, aby w miarę sprawnie zacząć się w tym poruszać. Na razie widziałem kilka anglojęzycznych wpisów, nie jestem zbyt biegły a tam jeszcze trochę technicznego języka się pojawiło co mi utrudnia "ogarnięcie" tematu.

Coin Marketplace

STEEM 0.22
TRX 0.07
JST 0.027
BTC 27905.16
ETH 1771.76
USDT 1.00
SBD 3.01