You are viewing a single comment's thread from:

RE: Zabawa Literkowa! Dzięki wsparciu naszych Steemian z nagrodami!!! Czas konkursu wydłużony do 19 maja :)

in #polish4 years ago

Na rozwój poezji dorzucam 5 SBD do puli!!! Zależy od frekwencji, jak nie zużyjesz teraz to możesz wykorzystać następnym razem.

Sort:  

Superrr!!! Dziękuję Ci bardzo Lesiopm za wsparcie dla poezji :)Tak zrobię, zobaczymy jaki będzie odzew. Pozdrawiam pięknie :)

Coin Marketplace

STEEM 0.19
TRX 0.06
JST 0.025
BTC 26979.89
ETH 1742.51
USDT 1.00
SBD 2.69