Sort:  

Chciałabym żeby było więcej "mieszających" :)

Dobra koniunktura nie trwa wiecznie 😉

Coin Marketplace

STEEM 0.30
TRX 0.06
JST 0.040
BTC 35917.27
ETH 2535.71
USDT 1.00
SBD 4.05