You are viewing a single comment's thread from:

RE: Czemu posty/komentarze tracą pieniądze.

in #polish5 years ago

Proponowany przychód masz w dolarach, a po 7 dniach dostajesz SRD więc w zależności od kursu ta wartość będzie się zmieniać, jeżeli kurs by rósł to przy takiej samej ilości upvotów potencjalnych przychód w dolarach też by się zwiększał.

Sort:  

Dzięki, a czy wpływ kopaczy albo kursu steemit też ma na to wpływ? Bo gdyby to zależało tylko od kursu $ by nie było róznicy procentowej dlaczego jeden post stracił wiecej od drugiego mimo napisania w tym samym czasie

Dobre pytanie

Coin Marketplace

STEEM 0.21
TRX 0.07
JST 0.027
BTC 19599.79
ETH 1069.32
USDT 1.00
SBD 2.90