Rozwój kartografii

in polish •  6 months ago 

pixa1.jpg
Poruszanie się w dzisiejszych czasach po nieznanym terenie nie jest dużym wyzwaniem. Z pomocą przychodzą nam smartfony i Google Maps. Aplikacja od Google daje nam do dyspozycji mapę całego świata i po połączeniu z internetem pokazuje nasze położenie z dokładnością do kilku metrów. Daje to nam absolutną swobodę poruszania i brak obaw o zgubienie się w nowym mieście. Nasi przodkowie nie mieli jednak tak łatwo. Musieli używać map papierowych, a o tym skąd się wzięły i dlaczego ktoś je zaczął rysować jest ten artykuł.

pixa2.jpg

Pierwsze mapy co prawda nie były mapą Ziemii a mapą nieba. Kropki przedstawiające część nocnego nieba zostały znalezione w jaskini Lascaoux. Ich pochodzenie datuje się na 16500 r.p.n.e. Powstanie jednej z pierwszych map świata to rok ok. 160-180 n.e. Za autora uznaje się Ptolemeusza i przedstawia ona cały znany wtedy ludziom świat oraz dał podstawy do tworzenia współczesnych map (nadał mapom matematyczną postać równoleżników i południków oraz zorientował mapę w kierunku północnym). Wcześniej powstawały mapy mniejszych okolic, ale data ich powstania nie jest znana i trudno ją ustalić, bo pierwsze mapy wykonywano na nietrwałych elementach tj. pergamin, zwierzęca skóra czy gliniana tabliczka.

Głównymi przyczynami powstawania map były praktyczne potrzeby społeczeństwa, które zaczęło prowadzić osiadły tryb życia. Kartografia jest prawdopodobnie starsza niż sztuka pisania, bo już ludy pierwotne posługiwały się rysunkami przedstawiającymi najbliższą okolicę.

pixa7.jpg

Mocnym impulsem do tworzenia map był rozwój żeglarstwa i chęć poznawania dalszych zalądków przez podróżników. XV wiek zwany okresem wielkich odkryć geograficznych zaowocował ogromną ilością map żeglarskich. Było to również zasługą wynalezienia druku przez Guntenberga, a zarazem możliwością zwielokrotniania istniejących już map. Co ciekawe, wielu kartografów specjalnie umieszczało na swoich mapach błędy, aby zabezpieczyć się przed plagiatowaniem, a jeszcze zabawniejsze jest to, że do tej pory można spotkać mapę z umyślnie zrobionym błędem i bezmyślnie skopiowaną.

pixa4.jpg

O dokładnych mapach można mówić dopiero w wieku XX. Rozwój lotnictwa i zdjęcia wykonywane przez samoloty okazały się być bardzo pomocne przy tworzeniu bardzo dokładnych map. Ważną rolę odegrało również okiełznanie fal radiowych, dzięki którym dokładniej można było ustalić długość geograficzną.
Współcześnie mapy są superdokładne, a to wszystko dzięki satelitom okrążającym naszą planetę. To właśnie one pozwoliły na stworzenie systemu GPS (ang. Global Positioning System). Pierwotnie system miał służyć wyłącznie amerykańskiej armii, ale mnogość zastosowań sprawiła, że trafiła do globalnego użytku.

pixa8.jpg

Upowszechnienie się smartfonów spowodowało wydanie w 2005 r aplikacji Google Maps przez koncern Google. Dziś możemy przez nią obejrzeć cały świat z lotu ptaka, urządzić sobie wirtualny spacer ulicami 360st, planować trasy podróży wszystkimi środkami transportu oraz monitorować natężenie ruchu w czasie rzeczywistym. Wiele z nas nie wyobraża sobie teraz życia bez smartfona i map od Google, ale musimy wszyscy pamiętać, że satelity można z dnia na dzień wyłączyć lub mogą zostać zniszczone przez burzę słoneczną i nie wolno zapomnieć jak używać tradycyjnych map!


Wszystkie zdjęcia z pixabay


$rewarding 100%

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Command accepted.

Congratulations @kargul09! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You made more than 900 comments. Your next target is to reach 1000 comments.

Click here to view your Board of Honor
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

To support your work, I also upvoted your post!

Do not miss the last post from @steemitboard:

SteemFest3 and SteemitBoard - Meet the Steemians Contest

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!