Sort:  

to ja dziękuję! jesteś bardzo dzielnym i wytrwałym czytlenikiem. Nikt tego nie napisał, więc ja napiszę. Podpisy do zdjęć wyszły mi bardzo śmieszne. Szczucie cycem na początku to przecież szczere złoto!:D

Coin Marketplace

STEEM 0.27
TRX 0.07
JST 0.034
BTC 23994.69
ETH 1885.36
USDT 1.00
SBD 3.27