You are viewing a single comment's thread from:

RE: O nauce. Skąd się wzięła, jak się rozwija i co z nią zrobić.

in #polish4 years ago

to ja dziękuję! jesteś bardzo dzielnym i wytrwałym czytlenikiem. Nikt tego nie napisał, więc ja napiszę. Podpisy do zdjęć wyszły mi bardzo śmieszne. Szczucie cycem na początku to przecież szczere złoto!:D

Coin Marketplace

STEEM 0.22
TRX 0.06
JST 0.027
BTC 19173.45
ETH 1295.90
USDT 1.00
SBD 2.43