Indyje ino do frechownych!

in polish •  2 months ago 

Mŏm gryfno idyjŏ na wpis ô Indyjach, ale jak żech pisoł wprowadzynie do niego to wyszło to duksze, jak to co chcioł napisać i z tyloma dygresjami, że ciynżko to by było spokopić.

Bestuż zaczna ôd pytaniõ:
Znŏsz to? U nŏs i dalyj na zachōd, kŏżdy patrzy siebie, idziesz po ulice i żŏdyn ôd cia nic niy chce. Na weschodzie zaś mŏm wrażynie, co ajnfachowy szpacyr je choby przgigoda ze kategorii tych społecznych. Niy leziesz po ulice a po necu starannie utkanyj tkance społeczny miyszkańcōw. Tyś wlŏz do nich, najduchu. Leziesz i ône lezōm z tobōm, ja gynau ze tobōm, ty leziesz I ône tyż.
'A ftoś ty je? ' spyto keryś abo 'skōnd żeś je?', dopytŏ drugi. Kŏżdy chce podziwać, kŏżdy twōj ruch bydzie zarejestrowany i przekŏzany dalyj we tym necu. Włazisz do wsie, a ôni tam już dŏwno znali coś szoł, bo im wcześniyj ftoś po drodze pedzioł, abo zadzwonioł.

No i naszŏ piyrwszŏ rajza do Indyi, pokŏzała nŏm, co 'w rzici boł i gōwno widzioł' - niy byli my na to narychtowani. Ciynżko ôpisać, te uczucie, kiej wyłazisz na ulica a tam setki głōw ôrŏz sie na cia patrzōm. Gynau choby jaki bergmon na grubie trefioł na zoto i na nie sie dziwoł choby w zdrzadle i niy umioł spokopić co sam sie stało. Ale to niy ma nojgorsze, nojgorsze byli fotki, co je nŏm robili ofyn i mało kiery sie pytoł o zgoda. Jakbych boł sŏm, to by mje to tak niy wadziło, ale chwilami miołch richtig bojōnczki ô moja frela, kero jak to srogo blōndina postrzōd 'murckōw' wyglondała choby jakŏ morskŏ latarnia po ćmoku. A moc sie słyszy ô rōznych poruchach ze turystami, czy w ogóle gwołtem do kobiet.
U nŏs je cołkiym inakszyj. Bezto nŏs to fest mynczyło, strach mynczy. I tyn maras...ale ô niym bydzie niżyj.
IMG_5503.JPG
W tych barzij turystycznych miejscach, już dziwajōm sie na biołych choby na łażonce portmany, ino 'dej, dej' abo 'kup, kup' i to nierŏz w taki ôklany sposób, ażech niyrŏz niy strzimoł i wydar sie na chopa...
I zarŏzki do nŏs doszło, co jeśli chcesz coby cie niy napasztowali, musisz sie kludzić po tyj ich tkance społecznyj jak ftoś ze lepszyj kasty co ôni.
I to nŏs tyż mynczyło, bo czamu mŏsz być niy-gryfny do ludzi, kerych niy znŏsz - ino ftoś ôszkliwy mioł by szpas z takiygo traktowanio czowieka.
Jak jużeś je 'lepszy' ôd nich, to ôrŏz widzisz tyn maras. Żŏdyn po sobie niy przontŏ, niy skludzŏ hasiōw a inkszych abfalōw. Ciepōm papiōrki kaj stojom pod siebie. Nŏjgorzyj to wyglōndŏ kole Taj Mahal, kaj jedyn z cudōw świata je genau obsztamowany bez hołdy hasiōw i hałp ze gōwna. Stoisz na tarasie Taj Mahal a na dole pół wsi srŏ do rzeki...
To wszystko nŏs tak szterowało, co mało nŏm niy spaściło byzuchu Taj Mahal, kery richtig je cudym świata i kiej już bydziesz na subkontynencie, to musisz go ôbejrzeć.

1.jpg

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Gratulacje! Twojej wysokiej jakości treść podróżnicza została wybrana przez @saunter, kuratora #pl-travelfeed, do otrzymania 100% upvote, resteem oraz podbicia całym trailem @travelfeed! Twój post jest naprawdę się wyjątkowy! Artykuł ma szansę na wyróżnienie w cotygodniowym podsumowaniu publikowanym na koncie @pl-travelfeed. Dziękujemy za to, że jesteś częścią społeczności TravelFeed!

komentarz.png

Dowiedz się więcej o TravelFeed klikając na baner powyżej i dołącz do naszej społeczności na Discord.

Congratulations @jocieprosza! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You received more than 1000 upvotes. Your next target is to reach 2000 upvotes.

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!

!tipuvote 1 hide

Congratulations @jocieprosza!
Your post was mentioned in the Steem Hit Parade for newcomers in the following category:

  • Pending payout - Ranked 10 with $ 2,44

I also upvoted your post to increase its reward
If you like my work to promote newcomers and give them more visibility on the Steem blockchain, consider to vote for my witness!