Sort:  

Dziękuję, @voronoi starał się wyjaśnić podstawowe pojęcia dla nowicjuszy tak bardzo, jak to możliwe.

Coin Marketplace

STEEM 0.17
TRX 0.03
JST 0.044
BTC 10933.85
ETH 380.06
USDT 1.00
SBD 0.98