You are viewing a single comment's thread from:

RE: Gang Steemiaków - Konkurs Kreatywny #11

in #polish4 years ago (edited)

Też uważam, że konkurs jest świetny. Dawno się tak nie bawiłem, zarówno przy tworzeniu swojej pracy, przeglądaniu innych prac i czytaniu komentarzy :D Można też zobaczyć jak nas widzą inni i pośmiać się ze swojego wizerunku przedstawionego w danej pracy. Taki był też mój cel - jako, że rysować nie umiem, a kredki ostatni raz miałem w ręku dawno dawno temu, to skupiłem się na tym, żeby było śmiesznie :D

Jeszcze raz wielkie brawa dla @pkocjan, że potrafiła luźny pomysł rzucony na czacie przekuć w coś tak fajnego ;)

Coin Marketplace

STEEM 0.22
TRX 0.06
JST 0.029
BTC 23329.26
ETH 1665.64
USDT 1.00
SBD 2.74