Najlepiej wynagradzani autorzy w popularnych tagach: Grudzień 2019steemCreated with Sketch.

in #polish4 years ago (edited)
Sort:  

W końcowych tagach trochę mało życia na osiedlu. Ciekawe jak by to wyglądało w ujęciu rocznym.

Jeśli traktować to zestawienie jako :"w popularnych tagach wśród polaków", gdzie kluczowym kryterium jest tworzenie po polsku, to jest one coraz mniej miarodajne ;) Bardziej dotyczy tradycjonalistów.

Przykład: pl-video, gdzie ten tag, jeśli polacy by go używali byłby na pierwszym miejscu ;)

Hi, @jacekw!

You just got a 1.21% upvote from SteemPlus!
To get higher upvotes, earn more SteemPlus Points (SPP). On your Steemit wallet, check your SPP balance and click on "How to earn SPP?" to find out all the ways to earn.
If you're not using SteemPlus yet, please check our last posts in here to see the many ways in which SteemPlus can improve your Steem experience on Steemit and Busy.

Coin Marketplace

STEEM 0.29
TRX 0.11
JST 0.033
BTC 64804.54
ETH 3139.98
USDT 1.00
SBD 4.09