Sort:  

Moim zdaniem w tych czasach trzeba pokazywać i uczyć ponieważ będą odstawać od rówieśników. Ale wszystko pod kontrolą żeby tego nie nadużywał ;)

Coin Marketplace

STEEM 0.24
TRX 0.07
JST 0.031
BTC 21020.69
ETH 1219.78
USDT 1.00
SBD 3.28