Likwidacja 100 państwowych instytucji na 100-lecie niepodległości

in #polish6 years ago (edited)

100-lecie-fb-02b.jpg

Dziś przypada święto państwowe nawiązujące do odzyskania przez państwo polskie niepodległości w 1918 r. W ten weekend odbywają się wydarzenia, które mają za zadanie uczczenie setnej rocznicy wspomnianych wydarzeń. Jako Stowarzyszenie Libertariańskie postanowiliśmy do tych obchodów dołożyć naszą własną, małą cegiełkę w postaci pewnego eksperymentu myślowego.

W 1966 r. z okazji tysiąclecia tzw. Chrztu Polski wybudowano 1000 szkół. W jaki wolnościowy i libertariański sposób można byłoby uczcić stulecie odzyskania państwowości? Na przykład usunięciem stu zbędnych państwowych instytucji, których istnienie jest albo w całości nieuzasadnione, albo których zadania z powodzeniem mogłyby przejąć podmioty prywatne, o ile mogłyby działać w sposób pokojowy i byłoby na to działanie odpowiednie zapotrzebowanie. Zamknięcie sporej części z nich byłaby praktycznie niezauważalne dla zdecydowanej większości obywateli, choć o likwidacji niektórych dyskutowałby zapewne cały kraj.

Zdajemy sobie sprawę z tego, że różny byłby stopień trudności związany z usunięciem każdej z wymienionych państwowych instytucji na naszej liście: od zmian na poziomie rozporządzeń czy ustaw; przez zmiany na poziomie ustawy zasadniczej; na prawie europejskim kończąc. Chcieliśmy przede wszystkim uzmysłowić Wam, jak bardzo rozrośnięte instytucjonalnie jest obecnie polskie państwo, w jak wiele sfer naszego życia ingeruje i jak wiele oszczędności w wydatkach państwa można byłoby poczynić, gdyby za likwidacją stu państwowych instytucji poszły odpowiednie cięcia wydatków.

Nasze zestawienie ma rzecz jasna charakter subiektywny i nie wyczerpuje listy zbędnych państwowych instytucji. Prawdę mówiąc, żeby została „tylko” okrągła setka, musieliśmy kilkanaście z nich wykreślić.

Lista stu państwowych instytucji, które na stulecie odzyskania niepodległości mogłyby zostać zlikwidowane, prezentuje się następująco: 👇

Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Agencja Rezerw Materiałowych
Agencja Rozwoju Przemysłu
Bankowy Fundusz Gwarancyjny
Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów
Centralna Komisja Egzaminacyjna i Okręgowa Komisja Egzaminacyjna
Centralne Biuro Antykorupcyjne
Centralny Instytut Ochrony Pracy
Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych
Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
Centralny Ośrodek Sportu
Centrum Badania Opinii Społecznej
Centrum Doradztwa Rolniczego
Centrum Egzaminów Medycznych
Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich
Fundusz Kościelny
Fundusz Promocji Ryb
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Główny Geolog Kraju
Główny Inspektorat Farmaceutyczny / Państwowa Inspekcja Farmaceutyczna
Główny Inspektorat Sanitarny / Państwowa Inspekcja Sanitarna
Główny Inspektorat Transportu Drogowego
Główny Instytut Górnictwa
Główny Urząd Geodezji i Kartografii
Główny Urząd Miar
Główny Urząd Statystyczny
Inspekcja Handlowa
Inspekcja i Instytut Ochrony Środowiska
Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych
Inspekcja Transportu Drogowego
Inspekcja Weterynaryjna i Główny Lekarz Weterynarii
Instytut Badawczy Leśnictwa
Instytut Książki
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
Instytut Sportu
Instytut Zachodni im. Zygmunta Wojciechowskiego
Komisja Dokumentacji Hydrologicznych
Komisja Heraldyczna
Komisja Nadzoru Finansowego
Komisja Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych
Komisja Ochrony Praw Pasażerów
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji
Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza
Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii
Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt
Krajowy i Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Krajowy Rejestr Urzędowy Podmiotów Gospodarki Narodowej (REGON)
Morski Instytut Rybacki
Muzeum Marynarki Wojennej
Muzeum Wojska Polskiego
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Narodowe Centrum Nauki
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Ochotnicze Hufce Pracy
Okręgowy inspektor rybołówstwa morskiego
Ośrodek Studiów Wschodnich
Państwowa Agencja Atomistyki
Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa
Państwowa Inspekcja Pracy
Państwowa Komisja Badania Wypadków Kolejowych
Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych
Państwowa Komisja Badania Wypadków Morskich
Państwowa Rada Ochrony Przyrody
Państwowa Straż Łowiecka
Państwowa Straż Rybacka
Państwowe Gospodarstwo Wodne „Wody Polskie”
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy
Pełnomocnik Rządu do spraw Równego Traktowania i Pełnomocnik Rządu do spraw Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn
Polska Agencja Inwestycji i Handlu
Polska Agencja Kosmiczna
Polska Agencja Prasowa
Polska Organizacja Turystyczna
Polski Instytut Sztuki Filmowej
Polski Klub Wyścigów Konnych (Tor Służewiec)
Polski Komitet Normalizacyjny
Polskie Centrum Akredytacji
Rada Mediów Narodowych
Rada Ochrony i Ułatwień Lotnictwa Cywilnego
Rzecznik konsumentów
Rzecznik Praw Absolwenta
Rzecznik Praw Dziecka
Rzecznik Praw Pacjenta
Rzecznik Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego
Służba Celna
Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Krakowa
Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny
Urząd Dozoru Technicznego / Transportowy Dozór Techniczny
Urząd Komunikacji Elektronicznej
Urząd Lotnictwa Cywilnego
Urząd Ochrony Danych Osobowych
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Urząd Regulacji Energetyki
Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
Urząd Zamówień Publicznych
Wojskowa Agencja Mieszkaniowa

  • Ciekaw jestem Waszych opinii odnośnie do tych propozycji, zarówno tych ogólnych, jak i tych szczegółowych.
Sort:  

Widać jak wielka jest lista państwowych instytucji, o których naprawdę mało kto słyszał, a których zasadność może być łatwo kwestionowana. To świadczy o biurokratycznym przeroście naszego (i nie tylko naszego) kraju.
Co do połowy listy na pewno bym się zgodził. Co do kolejnej ćwiartki zgodziłbym się dopiero po czasie, gdy w wyniku systematycznego zwiększania poziomu swobody obywatelskiej i gospodarczej Polacy będą już na to gotowi (np. Centralna Komisja Egzaminacyjna i Okręgowa Komisja Egzaminacyjna). Z pozostałą ćwiartką albo się nie zgadzam, albo ich usunięcie nie bardzo jest możliwe z powodu uczestnictwa w unii europejskiej. Np. pozostawiłbym przetoczonych rzeczników, czy służbę celną.

Odnośnie do ostatniej części wypowiedzi: dlatego właśnie zostało wskazane prawo europejskie jako przeszkoda do likwidacji niektórych z wymienionych podmiotów.
Służbę Celną należy zlikwidować przede wszystkim dlatego, że nie powinny istnieć jakiekolwiek cła. Handel powinien być wolny.
Rzecznicy w swojej mnogości nie są potrzebni, gdy jest już Rzecznik Praw Obywatelskich.

Na brak cła na wszystkie produkty spoza unii sama unia raczej nie zezwoli. Wiadomo też, że państwo musi coś inkasować, aby zachować podstawowe służby. Sądzę, że zachowanie wybranych ceł może być pozytywne w skutkach. Mając wybór między np. likwidacją podatku dochodowego, a likwidacją cła, chyba każdy zdecydowanie wybrałby likwidację podatku. Cło skłania też do zastanowienia się dwa razy czy nie lepiej skorzystać z lokalnych dostawców zamiast importować towary z zewnątrz. To póki co lekko wspomaga polskie przedsiębiorstwa, które na tle zagranicznych radzą sobie niedobrze. Aby radziły sobie lepiej zdecydowanie najpierw myślałbym o podatkach, a o cłach w ostatniej kolejności, gdy nasza gospodarka nabierze zamierzonej dynamiki. Jak łatwo się domyślić jestem raczej zwolennikiem wyważonej transformacji, zamiast nagłej, bo mam świadomość jak trudno ludziom zmieniać poszczególne nawyki i schematy myślenia, a także tego, że biznes woli spokój.
Jeśli chodzi o poszczególnych rzeczników, to specjalizacja jest ich główną zaletą, znają się na swojej wąskiej dziedzinie, stąd pozostawienie ich pomimo istnienia rzecznika praw obywatelskich uważam za dobry pomysł, acz nie nadużywałbym tego wniosku w celu tworzenia kolejnych, ich liczba jest już wystarczająca.

Cło, jak każdy podatek, jest niepotrzebne i szkodliwe, dlatego powinno zostać zniesione.

Wyspecjalizowani rzecznicy od tego i owego? Bardzo proszę, ale niech to będą prywatne podmioty działające np. na zasadach fundacji.

Congratulations @hanki! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You received more than 1000 upvotes. Your next target is to reach 2000 upvotes.

Click here to view your Board of Honor
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do not miss the last post from @steemitboard:

SteemFest3 and SteemitBoard - Meet the Steemians Contest

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!

Coin Marketplace

STEEM 0.19
TRX 0.12
JST 0.027
BTC 60626.97
ETH 3358.90
USDT 1.00
SBD 2.45