Sort:  

Będzie kontynuacja oczywiście, ale trochę zajmuje nam czasu stworzenie map, które właśnie chciałabym zamieścić tutaj, zanim przejdę do głównej historii... Żeby potem nie było bałaganu ;-) Może do jutra już się z tym wyrobimy...

Coin Marketplace

STEEM 0.22
TRX 0.06
JST 0.025
BTC 20125.06
ETH 1346.05
USDT 1.00
SBD 2.51