You are viewing a single comment's thread from:

RE: Czemu posty/komentarze tracą pieniądze.

in #polish5 years ago

Wiesz ale tam masz wpisane potencjalny przychód. Co sugeruje że dopiero po 7 dniach będziesz wiedział na 100% Ile dostałeś. Nie mam pojęcia od czego to zależy ale na pewno jest wiele czynników wpływających na tą końcową wartość

Sort:  

Faktycznie, zapomniałem o tym że to proponowany, ale z chęcia dowiedziałbym się własnie jakie aspekty wpływaja na to. I dlaczego jeden komentarz ma większe spadki od drugiego.

To może być zależne od tego czy to jest 1 silny głos czy może kilka słabszych. wiele też na pewno Zależy od górników. Tak przynajmniej mi się wydaje

Czynników może być tyle ile nam przyjdzie do głowy, ciekawe które naprawdę na to wpływają i gdzie zdobyć taką informacje.

Kurs Steem / SBD

Coin Marketplace

STEEM 0.21
TRX 0.06
JST 0.027
BTC 19213.64
ETH 1033.21
USDT 1.00
SBD 2.88